Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Serwis GWO.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin GWO) wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska sp. j.) z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 411, kod: 80-309; spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII KRS pod nr KRS 537551, posiadającą NIP: 5841000656 oraz REGON: 190409115 (dalej: "Administrator" lub „GWO”) usług elektronicznych za pośrednictwem stron i serwisów internetowych działających w domenie www.gwo.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin GWO jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu GWO.
 4. Załącznikami do Regulaminu GWO są: Polityka prywatności, Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu Platnosci.pl.
 5. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI

 1. Regulamin GWO określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia za pośrednictwem Serwisu Usług przez Administratora oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunki składania zamówień oraz zasady korzystania z niektórych usług (w tym: Aplikacji, Multipodręczników) zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem Serwisu są zawarte w regulaminach tych usług. Rozpoczęcie korzystania z tych usług wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem danego Zasobu i wyrażeniem zgody na jego treść.
 3. Zmiany Regulaminu GWO pozostają bez wpływu na warunki świadczenia Usług zamówionych i opłaconych przed wejściem w życie ww. zmian.
 4. Zmiany regulaminów, o których mowa w ust. 2 pozostają bez wpływu na warunki świadczenia Usług, do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie GWO:
 1. Serwis: strony i serwisy internetowe działające w domenie www.gwo.pl, stworzone przez i będące własnością Administratora, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Zasobów oraz zakup usług lub produktów oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną.
 2. Regulamin GWO: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługi: opisane poniżej usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu GWO.
 4. Materiały edukacyjne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu (do przeglądania i/lub pobierania) na stronach Serwisu informacji oraz materiałów (w tym tekstów, grafiki i multimediów) o tematyce edukacyjnej skierowanych do Użytkowników, w tym do nauczycieli i uczniów, dostarczanych im za pośrednictwem Serwisu w wersji on-line lub off-line;
 5. Pomoce dydaktyczne: Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu (do przeglądania i/lub pobierania) informacji oraz materiałów (w tym tekstów, grafiki i multimediów) stanowiących pomoc dydaktyczną (np. testy, scenariusze, pomysły na lekcję, pomoce multimedialne) dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu będących Nauczycielami, dostarczanych im za pośrednictwem Serwisu w wersji on-line lub off-line.
 6. Newsletter: Usługa polegająca na nieodpłatnym wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Serwisu i Administratora;
 7. Poradnia: Usługa polegająca na nieodpłatnym umożliwieniu Użytkownikowi publikowania na wybranych stronach internetowych Serwisu własnych pytań, wypowiedzi oraz opracowaniu i dostarczeniu przez Administratora odpowiedzi na zamieszczone tam pytania;
 8. Aplikacje: programy multimedialne, programy komputerowe lub inne treści oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikowi do korzystania na zasadach odpłatnej, niewyłącznej licencji w wersji on-line (tj.: te z których korzystanie możliwe jest przy aktywnym dostępie do Sieci Internet) lub w wersji off-line (tj.: te które do korzystania z nich nie wymagają aktywnego połączenia z Internetem), świadczone na podstawie odrębnych regulaminów Aplikacji. Warunki zawierania umów na korzystanie z Aplikacji oraz warunki licencyjne korzystania z nich określają regulaminy poszczególnych Aplikacji.
 9. Multipodręczniki: elektroniczne wersje podręczników oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikowi do korzystania na zasadach niewyłącznej licencji w wersji on-line (tj.: te, z których korzystanie możliwe jest przy aktywnym dostępie do Sieci Internet) lub w wersji off-line na nośnikach. Zasady zawierania umów na korzystanie z Multipodręczników oraz warunki licencyjne korzystania z nich określają regulaminy poszczególnych Multipodręczników.
 10. Zasoby: wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu, w tym Aplikacje i Multipodręczniki.
 11. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie GWO.
 12. Nauczyciel: osoba wykonująca zawód nauczyciela, spełniająca kryteria, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu GWO.
 13. Konto: konto założone przez Użytkownika w Serwisie, chronione nadanym przez niego loginem i hasłem, założone zgodnie z warunkami § 4 Regulaminu.
 14. Urządzenie: komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz odpowiednim oprogramowaniem wyszczególnionym w § 4 Regulaminu GWO, które umożliwia korzystanie z Serwisu.
 15. Płatności.pl: jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za zakupy w Serwisie za pośrednictwem platformy płatności elektronicznych prowadzonej przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274399, zgodnie z regulaminem tej platformy dostępnym na stronach internetowych serwisu www.platnosci.pl (lub www.payu.pl).

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Urządzenia spełniającego wymagania techniczne opisane na stronie Serwisu w zakładce ”Wymagania systemowe” (lub podobnej).
 2. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest założenie indywidualnego konta Użytkownika Serwisu (zwanego: „Konto”) i spełnienie przez Użytkownika warunków przewidzianych w treści Regulaminu GWO.
 3. Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet, SMS, połączeń telefonicznych) celem połączenia z Serwisem lub skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 5. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw.: ”ciasteczka”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. plików może stanowić warunek uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe i aktualne informacje na temat funkcji i celu instalowania plików cookies udzielane są Użytkownikom w ramach zapytań kierowanych na adresy kontaktowe podane w § 11.
 6. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów Urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Administrator rekomenduje, aby przed dokonaniem płatności za korzystanie z Zasobów dostępnych w Serwisie Użytkownik sprawdził poprawność działania na swoim Urządzeniu poprzez uruchomienie testowej wersji produktu lub usługi (opcja: ”Wypróbuj program”, „Zobacz fragment” lub podobna).

§ 5 PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta.
 2. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 3. Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu GWO.
 4. Udzielenie prawa do korzystania z niektórych Usług może być uzależnione od spełniania dodatkowych kryteriów i wymogów przez Użytkownika t.j. potwierdzenia statusu Nauczyciela lub prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku Użytkownicy zostaną poddani procesowi weryfikacji przez Administratora.
 5. Usługi przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli zostaną udostępnione jedynie tym Użytkownikom, którzy zostali zarejestrowani w bazie danych Administratora, jako członkowie KLUBU NAUCZYCIELI GWO albo – o ile nie są wpisani do takiej bazy danych – prześlą Administratorowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz dostępny za pośrednictwem strony www.gwo.pl/formularze.
 6. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie danych w celu weryfikacji posiadania statusu Nauczyciela lub w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Status Użytkownika jest weryfikowany przez Administratora przez cały okres świadczenia Usługi. Jeżeli Administrator stwierdzi, że uprawnienia dostępu do Konta użytkownika o statusie Nauczyciela zostały przekazane osobie trzeciej nieposiadającej statusu Nauczyciela w rozumieniu ust. 5 powyżej – wówczas Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości, będzie uprawniony do usunięcia Konta.

§ 6 PROCEDURA ZAKUPÓW W SERWISIE

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu dokonywać zakupów Aplikacji, Multipodręczników, publikacji wydawanych nakładem GWO oraz innych oferowanych na nim produktów lub Usług.
 2. Informacje o cenie, aktualnych warunkach rabatowych, warunkach zapłaty oraz terminach i kosztach dostawy poszczególnych Zasobów oferowanych odpłatnie za pośrednictwem Serwisu oraz o warunkach korzystania z nich dostępne są na stronach im poświęconych lub w księgarni internetowej.
 3. Użytkownik może składać dowolną liczbę zamówień.
 4. Użytkownik po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. GWO przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności, chyba że Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności: „płatność przy odbiorze” lub „płatność z odroczonym terminem płatności”.
 6. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 7. Zamówienia nie opłacone w terminie płatności określonym w zamówieniu nie wiążą żadnej ze stron i podlegają automatycznemu anulowaniu z upływem terminu płatności.
 8. Status realizacji zamówienia dostępny jest do wglądu w odpowiedniej zakładce na Koncie Użytkownika.
 9. Szczegółowe warunki zakupów uregulowane są w Regulaminach poszczególnych Zasobów.
 10. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 12.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres kontakt@gwo.pl albo faxem na numer 58 764 61 35 (koszt połączenia: według taryfy operatora) albo listem na adres jego siedziby. Oświadczenie przesyłane listem może zostać złożone na formularzu, którego wzór Użytkownik otrzymuje wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.

§ 7 USŁUGA NEWSLETTER

 1. Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z aktualną działalnością GWO (m.in. informacje o usługach, nowościach wydawniczych, itp.) lub jego parterów handlowych - dalej: newsletter.
 2. Udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym (tzw.: „check-box”).
 3. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera wypełniając odpowiedni formularz dostępny na koncie Użytkownika. Rezygnacja z usługi newsletter możliwa jest również po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie newslettera w trakcie procesu rejestracji, będzie mógł zamówić tę Usługę w późniejszym terminie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego zamówienia w formularzu dostępnym na swoim koncie Użytkownika.

§ 8 MATERIAŁY EDUKACYJNE I POMOCE DYDAKTYCZNE

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów Edukacyjnych lub Pomocy Dydaktycznych odbywa się na zasadach nieodpłatnej niewyłącznej licencji. Umowa licencyjna zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi.
 2. Licencja na ww. treści pobrane ze stron Serwisu albo udostępniane on-line za jego pośrednictwem jest nieodpłatna, niewyłączna i ograniczona w czasie i uprawnia do korzystania z materiałów jedynie we własnych celach dydaktycznych Użytkownika (bez prawa do zarobkowego wykorzystania).
 3. Użytkownik posiadający status Nauczyciela jest uprawniony do korzystania z ww. treści w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania ich podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z Usług zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Usługi osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z z niej na zasadzie udostępnienia loginu i hasła,
  3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Zasobach,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
  5. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub rozpowszechniania w Internecie, zadań oraz innych Zasobów (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Usługi).
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu GWO nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających powyższe warunki korzystania z Usług oraz prawa autorskie GWO, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9 PORADNIA

 1. W ramach Poradni Administrator umożliwia Użytkownikowi publikowanie w dedykowanym dla tego celu miejscu na stronie internetowej Serwisu pytań i wypowiedzi.
 2. Zadanie pytania przez Użytkownika wymaga podania imienia i nazwiska oraz wypełnienia stosownego formularza.
 3. Administrator decyduje o tym, które z wypowiedzi napływających do Serwisu zostaną umieszczone i omówione w Poradni. Administrator opracowuje i publikuje odpowiedzi na wybrane przez siebie pytania.
 4. Opublikowanie nadesłanego pytania na forum jest uprawnieniem Administratora.
 5. Opublikowanie nadesłanego pytania następuje anonimowo.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania przez Użytkowników wiadomości zawartych w opublikowanej odpowiedzi na pytania postawione w Poradni.
 7. Odpowiedzi nie są świadczeniem porad prawnych lub zawodowych przez Administratora.

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA GWO

 1. Zasoby i cała pozostała zawartość Serwisu, w tym interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi GWO zawarło stosowne umowy i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Serwisu wymaga zgody Administratora.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z działaniem Serwisu.
 2. Zasady dotyczące składania reklamacji dotyczące jakości Usług lub wad sprzedanych produktów uregulowane są w Regulaminach poszczególnych Zasobów.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Administratora: GWO; al. Grunwaldzka 411; 80-309 Gdańsk – z dopiskiem „reklamacja-usługi GWO”.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące świadczenia lub funkcjonowania Serwisu wynikające z:
  1. naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu GWO,
  2. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Powyższe zapisy Regulaminu GWO nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownika wiąże Regulamin GWO w treści zaakceptowanej w chwili rejestracji w Serwisie, a w przypadku zmiany treści Regulaminu GWO - w treści zaakceptowanej przy pierwszym logowaniu do Serwisu po wejściu w życie zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu GWO Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu GWO.
 3. Regulamin GWO oraz zawarte na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem oraz ich następcami prawnymi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 5. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na podstawie Regulaminu GWO jest siedziba Administratora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – „Polityka prywatności”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60- 324, ul. Marcelińska 90, w zakresie i na czas niezbędny do realizacji płatności za pośrednictwem serwisu Platnosci.pl za nabywane w Serwisie produkty lub usługi.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

§ 2 Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:
 1. zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora;
 2. obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 6 znaków,
 3. zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

§ 3 Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu lub usługi.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Administratora.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 5. W przypadku wprowadzenia przez Administratora funkcjonalności Aplikacji w formie publicznego rankingu z wynikami uzyskiwanymi przez Użytkowników, warunkiem skorzystania z takiej funkcjonalności jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wyświetlanie swoich danych (imienia oraz pierwszej i ostatniej litery nazwiska) wraz z wynikami na stronie internetowej Aplikacji. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym Aplikacji.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania (w tym poprawiania samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się na Konto).

ZAŁĄCZNIK NR 2 – „Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną”

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. „płatności elektronicznych” powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – „Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu Platnosci.pl”

 1. Płatności za usługi zamawiane w Serwisie można dokonać w sposób wskazany w Serwisie podczas składania zamówienia.
 2. Jednym ze sposobów dokonania płatności jest skorzystanie z usług serwisu płatniczego Platnosci.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, kod: 60-324, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. Platnosci.pl udostępnia, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
 4. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu Platnosci.pl określa regulamin świadczenia usług przez Platnosci.pl, dostępny na stronie www.platnosci.pl/platnosci/pliki_do_pobrania.
 6. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 7. Wykryte przez Administratora lub Platnosci.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 8. Użytkownik, po wybraniu na stronie Serwisu formy płatności za Usługi poprzez wybór opcji Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.
 9. Dane Użytkownika wprowadzone do formularza zlecanej transakcji są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
 10. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. Serwis Platnosci.pl, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej podany w Serwisie oraz Administratorowi.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Platnosci.pl, złożone do Administratora będą przekazywane do rozpatrzenia przez Platnosci.pl, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie Platnosci.pl. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności – Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem Platnosci.pl.